Ploeg Verkeers Educatie Centrum is een regionale rijschool in de regio’s Noord Drenthe en Zuid Groningen. Al meer dan 35 jaar zijn wij een toonaangevende rijschool in de branche. Voor het uitvoeren van rijlessen, examens, cursussen en financiële administratie worden de gegevens bewaard.

Ploeg Verkeers Educatie Centrum hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Ploeg Verkeers Educatie Centrum houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • Verwerking van jou persoonsgegevens beperkt zich tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om jou uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jou persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jou persoonsgegevens gewaarborgd zijn;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van jou rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Ploeg Verkeers Educatie Centrum zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens

Ploeg Verkeers Educatie Centrum verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Naam, Voornaam, Geboortedatum, Adresgegevens, Telefoonnummer, Emailadres en CBR-nummer.

Ploeg Verkeers Educatie Centrum verwerkt de persoonsgegevens voor het registreren en plannen van examens bij het CBR en in de uitvoering van een rijopleiding. Deze persoonsgegevens worden maximaal 7 jaar bewaard. Tenzij Ploeg Verkeers Educatie Centrum op grond van de wet een langere bewaartermijn moet aanhouden. De bewaartermijnen zijn bepaald op grond van de wet en / of vrijstellingsbesluit.

Voor meer informatie over de Algemene Verordening Gegevensbescherming verwijzen wij je naar de website van de Rijksoverheid:

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van onze ICT en internetomgeving;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen online theoriecursussen;
 • Het verzorgen van examens

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger, voor zover de wet daarvoor de toestemming vereist.

Bewaartermijn

Ploeg Verkeers Educatie Centrum bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet of is vereist of volgens een vrijstellingsbesluit.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Ploeg Verkeers Educatie Centrum van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en hebben een geheimhoudingsovereenkomst onderschreven.

Rechten omtrent jou gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van jou ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij je persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Wil je contact met ons ten aanzien van jou rechten omtrent de verwerking van persoonsgegevens, maak dan gebruik van onderstaande contactgegevens.

Cookies
Ploeg Verkeers Educatie Centrum gebruikt cookies om het bezoek en gebruik op de website te monitoren. Ploeg Verkeers Educatie Centrum houdt geen individuele gegevens over bezoekers bij. De gegevens worden geaggregeerd en derhalve niet te herleiden tot een individu.

Klachten/misbruik

Mocht je een klacht hebben of wanneer er aanwijzingen zijn van misbruik over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij jou hierover direct contact met ons op te nemen. Stel ons daarvan op de hoogte door een mailt te sturen naar administratie@ploegvec.nl.
Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is aan veranderingen onderhevig. Er kunnen wijzigingen komen in de aard van de gegevens die we verwerken, in het doel, of in de genomen beschermingsmaatregelen. Wij streven ernaar op de regels omtrent privacy aan te passen aan de meest actuele wettelijke bepalingen. Wij nodigen je uit om de privacyverklaring regelmatig opnieuw ter kennis te nemen.

Vragen

Als je naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op.

Contactgegevens

Ploeg Verkeers Educatie Centrum
Noordloo 27
9468 AV  Annen

Telefoon:        0592-272413
E-mailadres:   administratie@ploegvec.nl